Skip to main content

Regulamin redakcji:

 1. Najważniejsze informacje.
  • Niniejszy regulamin dotyczy praw i obowiązków podmiotów korzystających z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://flash-news.pl, jak również praw i obowiązków podmiotu uprawnionego do administrowania Serwisem.
  • Administratorem Serwisu jest osoba anonimowa.
  • Regulamin udostępniany jest Użytkownikom przez Administratora nieodpłatnie, przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług.
  • Rejestracja w Serwisie poprzedzona będzie pytaniem o wyrażenie zgody na przestrzeganie postanowień Regulaminu. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji. Brak wyrażenia zgody jest równoznaczny z rezygnacją z dokonania rejestracji w Serwisie.
 1. Definicje

Dla potrzeb Regulaminu następujące pojęcia otrzymują znaczenie przypisane im poniżej:

Regulamin- niniejszy regulamin,

Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.flash-news.pl,

Użytkownik – osoba fizyczna, która dokonała skutecznej rejestracji w Serwisie, zawierając tym samym z Administratorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,

Konto – dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła), przypisane do Użytkownika miejsce w Serwisie, umożliwiające korzystanie z części usług Serwisu. Częścią Konta jest Profil.

Login — unikalna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie wybrana w trakcie rejestracji Konta, w tym nickname i/lub adres e-mail Użytkownika.

Prawa do Serwisu — wszelkie prawa własności intelektualnej do marki, znaków towarowych, domeny, projektów, elementów graficznych, oprogramowania oraz wszelkich innych elementów Serwisu o charakterze twórczym.

Profil — miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik dobrowolnie zamieszcza różnorodne treści stanowiące zbiór informacji na jego temat, widoczne dla innych Użytkowników oraz dostępne dla Administratora na warunkach określonych w Regulaminie.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, na warunkach określonych w Regulaminie. Przedmiot Umowy stanowi nabycie praw do korzystania z Usług na warunkach określonych w Regulaminie.

 1. Rejestracja/Logowanie na stronie

Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat. Użytkownicy, którzy nie ukończyli lat 18 mogą korzystać z Serwisu wyłącznie za zgodą rodziców/przedstawicieli ustawowych.

Warunkiem uzyskania pełnego dostępu do usług świadczonych przez Administratora jest skuteczne przejście procedury Rejestracyjnej równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Procedura Rejestracyjna do Serwisu jest kilkustopniowa i wymaga podjęcia następujących czynności:

podania adresu poczty elektronicznej e-mail,

na podany adres poczty elektronicznej e- mail osoba dokonująca Rejestracji otrzyma wiadomość z unikalnym Hasłem. Wiadomość e- mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi potwierdzenie przez Administratora zawarcia Umowy. Hasło może być w każdej chwili zmienione przez Użytkownika po zalogowaniu się do Serwisu. Pierwsze Logowanie wymaga jednak podania Hasła wygenerowanego przez Organizatora.

Po zalogowaniu się do Serwisu Użytkownik ma możliwość uzupełnienia swojego Profilu o następujące dane osobowe:

Nazwa użytkownika,

O mnie,

Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika następujących oświadczeń:

zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,

dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu,

dane podane przeze mnie w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, określonych w treści art. 5 ust. 2 Regulaminu, dla celów należytego wykonania Umowy oraz innych, w przypadkach określonych w treści Regulaminu,

wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,

 1. Użytkowanie strony Flash News.
  • Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto i nie może udostępniać Konta innym osobom ani korzystać z Kont należących do innych osób. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia. W przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszenia postanowień zdań poprzednich przez Użytkownika, Administrator niezależnie od możliwości odpowiednio zablokowania Konta bądź rozwiązania umowy o świadczeniu usług droga elektroniczną będzie uprawniony do usunięcia tego Użytkownika bez konieczności powiadamiania Użytkownika.
  • Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od działań mogących utrudniać lub zakłócać działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, niezależnie od innych działań Administrator ma prawo do rozwiązania Umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  • przestrzegania Praw do Serwisu,
  • przestrzegania postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów, dobrych obyczajów i norm moralnych,
  • szanowania innych Użytkowników i ich praw oraz praw osób trzecich,
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników.
  • Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane osobowe i Treści, w tym zdjęcia, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych oraz praw do ochrony wizerunku. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika Treści przedstawiających lub odnoszących się do osób trzecich lub innych Użytkowników, oświadcza On również, że uzyskał zgodę tych osób na umieszczenie tych Treści i ponosi za nie odpowiedzialność.
  • Użytkownik, umieszczając swoje dane, wizerunek, Profil lub Treści Użytkownika, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora.
  • Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem. W szczególności zabrania się umieszczania Treści Użytkownika w tym Profili lub innych treści sprzecznych z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, w tym treści i zdjęć:
  • o charakterze erotycznym, pornograficznym, obscenicznym,
  • zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
  • obrazujących lub propagujących przemoc, faszyzm, rasizm, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.),
  • naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób,
  • upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów,
  • naruszających prawo do prywatności lub co, do których zachodzi podejrzenie, że naruszają prawo do prywatności,
  • tekstów, zdjęć itp. zawierających materiały chronione prawem autorskim niebędącym w posiadaniu Użytkownika,
  • zdjęć dokumentów, kart kredytowych oraz osobistych informacji finansowych,
  • tekstów, zdjęć opisujących, promujących lub dostarczających instrukcji do działań niezgodnych z prawem lub działań choćby potencjalnie niebezpiecznych,
  • jakichkolwiek innych uznanych przez Administratora za niepożądane,
  • jakichkolwiek innych sprzecznych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe.
  • Zabrania się również działalności Użytkowników polegającej na:
  • zamierzonym wpływaniu na innych Użytkowników w celu ich ośmieszenia lub obrażenia (czego następstwem jest wywołanie kłótni) poprzez wysyłanie napastliwych i/lub kontrowersyjnych i/lub nieprawdziwych przekazów czy też poprzez stosowanie różnego typu zabiegów erystycznych. (tzw. „trolowanie”),
  • propagowaniu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie serwisów zamieszczających treści lub proponujących działania naruszające postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub też zasady współżycia społecznego, w tym w szczególności serwisów oferujących treści, których rozpowszechnianie narusza prawa osób trzecich,
  • promowaniu innych stron/serwisów internetowych i aplikacji,
  • łamaniu ogólnie przyjętych zasad netykiety,
  • kopiowaniu części lub całości Serwisu w tym kodu źródłowego lub wykorzystywaniu go w celach zarobkowych. Administrator może wskazać w odrębnym regulaminie elementy Serwisu, które Użytkownik może udostępniać osobom trzecim.
  • W przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszenia postanowień punktów 6 i 7 powyżej przez Użytkownika, Administrator niezależnie od możliwości odpowiednio zablokowania Konta bądź rozwiązania Umowy o świadczeniu usług droga elektroniczną będzie uprawniony do usunięcia wszelkich Treści tego Użytkownika oraz jakichkolwiek efektów jego działalności w Serwisie.
  • Użytkownik, który stwierdził naruszenie Praw do Serwisu powinien zgłosić Administratorowi opis naruszenia oraz o ile to możliwe dane naruszyciela.

 

 1. Korzystanie ze strony

Warunkiem skutecznego przeprowadzenia procedury rejestracji Użytkownika, założenia przez Użytkownika Konta, uzupełnienia Profilu oraz korzystania przez niego z usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu jest:

posiadanie przez Użytkownika dostępu do Sieci Internet,

posiadanie przez Użytkownika indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,

posiadanie przez Użytkownika jednej z wymienionych przeglądarek: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera, Edge.